Građevinsko zemljište udaljeno 100m od mora

 • Lokacija: : Poreč
 • Tip objekta : Zemljišta
 • Površina : 1615 m2
 • Cijena : 320.000,00 € / 2.400.000,00 kn
 • Završeno : Ok
 • Klima uređaj : No
 • Pogled na more : Ok
 • Površina okučnice m2 : 1615
 • Broj soba :
 • Broj kupaonica :
 • Broj spavaćih soba :
 • Parking : -
 • Udaljenost od centra (metara) : 2500
 • Udaljenost od mora (metara) : 100
 • Energetski certifikat : -
 • Kratki opis :

Građevinsko zemljište površine 1615m2 nalazi se samo 100m od mora.

Građevni pravac određuje se na udaljenosti najmanje 7 m od regulacijskog pravca.

Gradivi dio građevne čestice za gradnju građevina određuje se na udaljenosti najmanje 4 m od granice susjedne građevne čestice.

Najveća dopuštena izgrađenost građevne čestice stambene namjene – rezidencijalno stanovanje određuje se za slobodnostojeće građevine i iznosi kig=0,25.

Najveća dopuštena ukupna visina građevina osnovne namjene na površinama stambene namjene – rezidencijalno stanovanje iznosi V=9 m.

Najveći dopušteni broj etaža građevina osnovne namjene na površinama stambene namjene – rezidencijalno stanovanje iznosi E=4 i to najviše 2 nadzemne etaže i najviše 2 podzemne etaže.

Na građevnoj čestici stambene namjene – rezidencijalno stanovanje može se graditi otvoreni i nenatkriveni bazen, unutar gradivog dijela građevne čestice i najveće dopuštene izgrađenosti građevne čestice, površine vode najviše 100 m2.pretraga   po gradu


po nekretninama